Artikel 1: Algemene bepaling

Dit huishoudelijke reglement is conform artikel 23, lid 1 van de verenigingsstatuten en is goedgekeurd op de Algemene ledenvergadering van twee april tweeduizendtwaalf.


Artikel 2: Medewerkersapparaat

Het medewerkersapparaat bestaat uit de commissies die specifieke Kanvasactiviteiten onder hun beheer hebben en uitvoeren.

  1. Commissieleden kunnen zelfstandig initiatieven ontplooien met betrekking tot de doelen van hun commissie, dit gebeurt in overleg met het Dagelijks Bestuur.

  2. In die gevallen waarbij een financiële verplichting van meer dan twintig euro wordt aangegaan is overleg en het schriftelijk indienen van een begroting bij het Dagelijks Bestuur verplicht. Gebeurt dit niet dan kunnen de kosten op de verantwoordelijke(n) worden verhaald.

 1. Commissieleden zijn leden van de Studievereniging Kanvas in de zin van artikel 4 van de Verenigingsstatuten.


Artikel 3: Dagelijks Bestuur

1. Het Dagelijks Bestuur is het bestuur, minimaal drie leden, dat aangesteld wordt op de eerste ALV van het collegejaar, en dat de studievereniging gedurende één jaar zal besturen totdat het volgende bestuur wordt geïnstalleerd.

2. Het kandidaat-bestuur zal worden voorgedragen door de sollicitatiecommissie.

3. Dagelijkse zaken worden afgehandeld in de bestuursvergaderingen die wekelijks plaatsvinden.

4. Het Dagelijks Bestuur kan ten behoeve van de interne communicatie een vergadering beleggen, waaraan de voorzitters van alle commissies deelnemen. Het Dagelijks Bestuur kan naar eigen inzicht de frequentie van deze vergaderingen gedurende het jaar bepalen.


Artikel 4: Beleidsplan

1. Op de eerste Algemene Ledenvergadering van het jaar wordt het Algemeen Beleidsplan, opgemaakt door de voorzitter van het Dagelijks Bestuur, aan de leden voorgelegd. Tevens presenteren de bestuursleden van het Dagelijks Bestuur hun persoonlijke beleidsplannen.

2. Op de laatste Algemene Ledenvergadering van het jaar wordt er geëvalueerd.

3. Het beleidsplan is gedurende het jaar ter inzage beschikbaar op aanvraag.


1. Tenminste tweemaal per jaar wordt een Commissievergadering belegd, waarbij het voltallige Dagelijks Bestuur en alle commissieleden aanwezig dienen te zijn.

2. De CV heeft een informatieve en controlerende functie. De commissies evalueren de reeds georganiseerde activiteiten en presenteren komende activiteiten en de stand van zaken. Verder worden er onderwerpen van algemeen belang behandeld.

3. Als binnen een commissie geen overeenstemming kan worden bereikt over een bepaalde kwestie, kan deze op de CV worden gemeld, zodat de kwestie kan worden besproken. Wanneer er zich een zaak voordoet die van algemeen belang wordt geacht, kan dezelfde procedure worden gevolgd.

4. In geval van verhindering dient dit vooraf schriftelijk aan de Commissaris Intern / Extern te worden gemeld.

5. Van elke vergadering worden notulen gemaakt door de Secretaris die aan alle commissieleden worden toegestuurd.

6. Vergaderdata worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en worden minimaal twee weken vooraf gecommuniceerd.

Artikel 5: Commissievergadering (CV)


Artikel 6: Algemene Ledenvergadering (ALV)

1. Tenminste tweemaal per collegejaar wordt een Algemene Ledenvergadering belegd. Bij elke ALV dient het voltallig Dagelijks Bestuur en alle commissieleden aanwezig te zijn.

2. De ALV is een open vergadering voor alle leden van Kanvas, waarbij aanwezigheid niet verplicht is.

3. In geval van verhindering van commissieleden dient dit vooraf schriftelijk aan de Commissaris Intern / Extern te worden gemeld.

4. De agenda en bijlages van de ALV worden bij de aankondiging aan de leden meegestuurd en dienen aan het begin van de ALV goedgekeurd te worden.

5. Van elke vergadering worden notulen gemaakt door de Secretaris die bij de eerstvolgende nieuwsbrief aan alle leden worden toegestuurd.

6. Vergaderdata worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en worden minimaal twee weken vooraf gecommuniceerd.

7. Voor de besluitvorming bij een ALV zie artikel 16 t/m 20 van de Verenigingsstatuten.


Artikel 7: Royeren van commissieleden

In aanvulling op artikel 12, lid 1 en 4 van de Verenigingsstatuten geldt voor het royeren van commissieleden hetzelfde als voor bestuursleden; artikel 12, lid 1 definieert dit als taak van de Algemene Ledenvergadering.


Artikel 8: Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft tot taak:

 1. Het organiseren van studiegerelateerde- en gezelligheidsactiviteiten met als doel het verbinden van studenten Kunstgeschiedenis.

 2. Het onderhouden van nauwe contacten met de opleiding Kunstgeschiedenis ten behoeve van het afstemmen van het programma.

 3. Het organiseren van jaarlijks vaste activiteiten zoals de voorjaarslezingen en het tuinfeest. Daarnaast is er ook ruimte voor de commissie om eigen initiatief te nemen.

 4. De activiteitencommissie tracht zoveel mogelijk op georganiseerde activiteiten noch winst te maken, noch verlies te lijden.

 5. Contactpersonen dienen per activiteit te worden gedocumenteerd in het contactpersonenbestand.


De reiscommissie heeft tot taak:

 1. Ieder jaar minimaal twee studiereizen naar een studierelevante bestemming binnen of buiten Europa te organiseren.

 2. De reisbestemming te bepalen, met daarbij de verantwoordelijkheid het vervoer, onderkomen en programma op zich te nemen, wat onder andere behoort te bestaan uit studiegerelateerde activiteiten.

 3. De aanmeldingsprocedure op een duidelijke en zorgvuldige manier plaats te laten vinden. Indien er sprake is van een te groot aantal aanmeldingen zal gekeken worden welke leden als eerste hebben ingeschreven.

 4. Aan elke reis dienen drie van de leden van de reiscommissie deel te nemen.

 5. Bij elke reis worden twee plekken gereserveerd voor leden van het Dagelijks Bestuur.

 6. Kanvas dient de reis zo goedkoop mogelijk aan te bieden aan de leden, met daarbij inclusief gerekend het vervoer, de overnachtingen en verplichte activiteiten.

 7. De reiscommissie krijgt een budget dat in overleg met het Dagelijks Bestuur kan worden ingevuld.

 8. De reis dient te worden aangeboden aan een zo groot mogelijke groep, zonder hierbij de reële omvangsnormen uit het oog te verliezen.

 9. Contactpersonen dienen per reis te worden gedocumenteerd in het contactpersonenbestand[N2] .

Artikel 9: Reiscommissie